logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

Zespoły Ratownictwa Medycznego Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, który został powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

 ambulans

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.  w Kartuzach jako dysponent Zespołów Ratownictwa Medycznego wydaje następujące opinie i uzgodnienia:
 • na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych – opinię o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej na obszarze swojego działania,
 • na podstawie art. 65a ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – uzgodnienie rodzaju, zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprezy niebędącej imprezą masową, która powoduje utrudnienia w ruchu lub wymaga korzystania z drogi w sposób szczególny, na obszarze swojego działania

1. Wniosek o wydanie opinii dotyczący zabezpieczenia medycznego imprez masowych należy złożyć w sekretariacie zarządu  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres PCZ sp. z o.o. nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
2. Wniosek powinien zawierać:
 • dane dotyczące organizatora (nazwa, adres, telefon)
 • dane osoby odpowiedzialnej (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)
 • dane do wystawienia faktury
 • lokalizację imprezy
 • przewidywaną ilość uczestników
 • nazwa i adres jednostki realizującej zabezpieczenie medyczne
 • inne istotne informacje
 • dowód dokonania opłaty za wydanie opinii
Wzór wniosku do pobrania.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej lub wniosku o zmianę opinii Wnioskujący zobowiązany jest uiścić na rzecz PCZ sp. z o.o. opłatę w wysokości 200zł brutto za wydanie opinii lub 50zł brutto za zmianę opinii. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy nr  37 1440 1101 0000 0000 1033 0057  (w przelewie należy wskazać organizatora imprezy masowej, nazwę oraz termin i miejsce odbycia się imprezy masowej). Z opłat zwolniony jest wnioskujący będący organem właścicielskim spółki.
4. Za dokonaną opłatę PCZ sp. z o.o. wystawi fakturę.
5.Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o ich wydanie.
6. Opinie można odbierać w sekretariacie zarządu PCZ sp. z o.o. w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
7. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii można uzyskać pod numerem tel. 508 527 318.

1. Wniosek o wydanie opinii dotyczący uzgodnień imprezy niebędącej imprezą masową należy złożyć w sekretariacie zarządu  lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres PCZ sp. z o.o. nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
2. Wniosek powinien zawierać:
 • dane dotyczące organizatora (nazwa, adres, telefon)
 • dane osoby odpowiedzialnej (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)
 • dane do wystawienia faktury
 • lokalizację imprezy
 • przewidywaną ilość uczestników
 • nazwa i adres jednostki realizującej zabezpieczenie medyczne
 • inne istotne informacje
 • dowód dokonania opłaty za wydanie opinii
Wzór wniosku do pobrania.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie opinii lub wniosku o zmianę opinii Wnioskujący zobowiązany jest uiścić na rzecz PCZ sp. z o.o. opłatę w wysokości 200zł brutto za wydanie opinii lub 50zł brutto za zmianę opinii. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy nr  37 1440 1101 0000 0000 1033 0057  (w przelewie należy wskazać organizatora imprezy, nazwę oraz termin i miejsce odbycia się imprezy). Z opłat zwolniony jest wnioskujący będący organem właścicielskim spółki.
4. Za dokonaną opłatę PCZ sp. z o.o. wystawi fakturę.
5. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o ich wydanie.
6. Opinie można odbierać w sekretariacie zarządu PCZ sp. z o.o. w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
7. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii można uzyskać pod numerem tel. 508 527 318.