logo pcz kartuzy
unia-europejska-flagaflaga Polskiunia-europejska-flagalogoBIP gov

OBSŁUGA PACJENTÓW / -EK ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

1. Sposoby komunikowania się osób ze szczególnymi potrzebami z Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach
Personel w miarę potrzeby informuje osoby mające trudności z osobistym przybyciem do szpitala o możliwych sposobach kontaktowania się ze szpitalem, tj.:
 • korespondencyjnie na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy,
 • telefonicznie: 58 685 48 00;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.  Udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących:
 • wyznaczona osoba do pierwszego kontaktu i wskazania drogi w budynkach  - osoba pracująca w recepcji szpitala,
 • umożliwia się wejście na teren PCZ sp. z o.o. osobom niewidomym i niedowidzącym w asyście psa - przewodnika,
 • podstawowe funkcjonalności strony internetowej - regulacja wielkości czcionki, podświetlanie linków.
3.Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu (osoby głuche i głuchonieme):
Na podstawie  przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostępne środki komunikacji dla osób uprawnionych to:
 • skorzystanie z usług tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),
 • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesyłanie korespondencji pocztą na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy
 • skorzystanie z pomocy osoby przybranej*.

* Osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzieleniu jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach. Osoba realizująca usługę tłumacza języka migowego lub przybrana jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, chyba że zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób lub osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

Zgodnie z art. 12 ustawy z  dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN - ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się - co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapewni obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji usługi, osoba uprawniona otrzyma stosowne zawiadomienie wraz
z uzasadnieniem oraz możliwym innym terminie lub wskazaniem innej formy realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

Usługa tłumacza języka migowego dla osoby uprawnionej jest bezpłatna.

4. Dostępność architektoniczna - dostęp do budynków szpitala dla osób z problemami w poruszaniu się:
 • możliwość zwrócenia się do personel recepcji o pomoc we wskazaniu  najdogodniejszego dojścia do wybranej jednostki PCZ sp. z o.o.,
 • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, pochylnie dla niepełnosprawnych),
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w szpitalu, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – tablica informacyjna, personel recepcji,
 • drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
5. Zapewnienie ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami
 • sygnalizacja przeciwpożarowa i ewakuacyjna - komunikaty dźwiękowe, oświetlenie awaryjne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 • wsparcie w czasie ewakuacji poprzez pomoc personelu medycznego i technicznego szpitala.

6. Wniosek o zapewnienie dostępności
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, mają prawo wystąpić do placówki z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej – wzór wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności można:
 • przesłać na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy,
 • wypełnić i złożyć w miejscu pobrania,
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • złożyć w sekretariacie Zarządu w godz. 7.30 - 15.00.