BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 525 osób
W tym miesiącu - 10 697 osób
Od początku - 454 626 osób

Powstanie nowa Centralna Sterylizatornia w Szpitalu

W dniu 07.10.2020r. Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  Paweł Witkowski podpisał umowę z Wykonawcą Concept Bau Krzysztof Wroński, na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy części parteru budynku głównego Szpitala na potrzeby Centralnej Sterylizatorni wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych.

Wartość umowy wynosi 1.622.000,00zł. Przedsięwzięcie częściowo finansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w Kartuzach, którego wkład stanowi 1.500.000 zł, natomiast pozostałą kwotę pokrywa Szpital ze środków własnych Spółki.

Nowopowstająca Centralna Sterylizatornia zostanie wyposażona także w nowe urządzenia do sterylizacji, które zostaną zakupione dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 600.000 zł w ramach zawartej umowy partnerskiej – porozumienia z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku, w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” (umowa nr RPPM.07.02-22-0007-16-00).

Dzięki powstaniu Centralnej Sterylizatorni w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital dostosuje się do wymaganych standardów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto Centralna Sterylizatornia wyposażona w specjalistyczny sprzęt do sterylizacji narzędzi, usprawni pracę Szpitala, tak ważną, w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

data utworzenia: 11.10.2020; data ostatniej aktualizacji: 16.12.2021
 
 

  powrót

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4