BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 1 142 osoby
W tym miesiącu - 51 127 osób
Od początku - 567 295 osób

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Wypożyczalnia świadczy usługi osobom, u których konieczność użycia sprzętu wynika z indywidualnej sytuacji.
2) Wynajem sprzętu odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy najmu zawieranej pomiędzy osobą niepełnosprawną (lub osobą działającą na jej rzecz), a Wynajmującym.
3) Umowa najmu sprzętu zawiera postanowienia dotyczące okresu najmu, wysokości opłat i terminu ich wnoszenia oraz wysokości kaucji.
4) Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wynajęty sprzęt.
5) Wypożyczalnia otwarta jest w dni powszechne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30-15.00, zaś we wtorki 7.30-17.00.

 

OGÓLNE POSTANOWIENIA WYNAJMU SPRZĘTU

1) Wynajmujący powinien przedstawić wypożyczalni dokument potwierdzający tożsamość. Okazanie dokumentu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy najmu sprzętu.
2) Wszyscy wynajmujący obowiązani są wpłacić kaucję za wynajmowany sprzęt w wysokości określonej cennikiem wypożyczalni. Kaucja zwracana jest po zakończeniu umowy najmu i zwrocie sprzętu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
3) W razie uszkodzenia lub zniszczenia częściowego sprzętu wpłacona kaucja zostaje zatrzymana na czas do zakończenia naprawy. W przypadku kiedy kwota kaucji okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów naprawy zobowiązany jest zobowiązany do dopłaty różnicy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Najemcy o koszcie naprawy. W razie nieuregulowania zobowiązania przez Najemcę w terminie wypożyczalnia dochodzić będzie należności na drodze postępowania sądowego.
4) W razie całkowitego zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do pokrycia pełnego kosztu zakupu sprzętu o takim samym stopniu zużycia oraz pozostałych kosztów związanych z jego zakupem lub zapłaty jego równowartości na rzecz Wynajmującego.
5) Najemcy z tytułu umowy najmu sprzętu uiszczają czynsz na rzecz Wynajmującego zgodnie z cennikiem obowiązującym u Wynajmującego. Czynsz wnosi się za cały miesiąc z góry w terminach wskazanych w umowie, a wcześniejszy zwrot sprzętu nie upoważnia Najemcy do zwrotu części czynszu za dany miesiąc opłacony z góry.
6) Wypożyczalni służy prawo sprawdzenia sposobu użytkowania sprzętu przez Najemcę. W razie stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem lub niszczony – Wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, odbioru sprzętu od Najemcy i dochodzenia kosztów jego naprawy. W takim przypadku Wynajmujący dokona potrącenia kosztów naprawy z wpłaconej kaucji, zaś uiszczony czynsz za dany miesiąc z góry nie ulega zwrotowi Najemcy.

 
 
 
logo 1 logo 3 logo 4