BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 341 osób
W tym miesiącu - 341 osób
Od początku - 248 460 osób

RODO dla Pacjenta

Klauzula Informacyjna - Pacjent

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia sp.
  z o.o. w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310917, REGON: 220638287, NIP: 589-19-41-823 tel.: 58 685 48 00, adres mailowy: sekretariat@pczkartuzy.pl.
 2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Michał Filipowski, adres mailowy: iod@pczkartuzy.pl.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach w celu: prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, rozliczania kosztów udzielonych świadczeń medycznych przez Narodowym Funduszem Zdrowia a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z świadczonymi usługami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.
  6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r.
  o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO.
 5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach, podmioty świadczące na rzecz PCZ Kartuzy usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach usługi prawne lub doradcze, podmioty, którym PCZ Sp. z o.o. z/s w Kartuzach powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów (w szczególności wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji świadczeń, według przepisów prawa z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności art. 29) – najczęściej przez okres 20 lat.
 7. Przysługuje Panu/i prawo do: dostępu do swoich danych. Pani/Pana sprzeciw, żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych co do zasady nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na ustawowy obowiązek przetwarzania Pana/i danych osobowych przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z/s w Kartuzach.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/ą danych, w tym dotyczących zdrowia  ma charakter dobrowolny, choć jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku nie podania PCZ Kartuzy może odmówić Pani/u udzielania jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych. Niepodanie przez Pana/ą numeru telefonu może utrudnić przekazywanie informacji dotyczącej organizacji procesu leczenia, np. informacja o odwołaniu wizyty lekarskiej lub przesunięcie wizyty na inny termin.
 10. Udostępnione przez Pana/ą dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego.
 11. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3 logo 4