BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 204 osoby
W tym miesiącu - 5 396 osób
Od początku - 211 829 osób

Obowiązki pacjenta

Pacjenci podlegający hospitalizacji w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. mają obowiązek:

1. Stosować się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego oraz organizacji pracy Szpitala,
2. Przestrzegać rozkładu dnia podczas pobytu pacjenta na oddziale,
3. Szanować mienie Szpitala i przestrzegać zasad korzystania z urządzeń i powierzonego pacjentowi sprzętu,
4. Utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
5. Posiadać własne przybory toaletowe,
6. Przebywać w przeznaczonej dla niego sali w czasie wizyt lekarskich (obchód), w czasie wykonywania zabiegów oraz w porze posiłków,
7. Przestrzegać zasad higieny osobistej,
8. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
9. Przestrzegać ciszy nocnej i przebywania na oddziale od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego,
10. Uzyskać zgodę ordynatora danego oddziału na wyjście poza teren Szpitala,
11. Uzyskać zgodę personelu Szpitala na używanie jakichkolwiek własnych urządzeń gazowych bądź elektrycznych,
12. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Szpitala jak i innych pacjentów,
13. Przestrzegać zakazów wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu na terenie Szpitala,
14. Przestrzegać zakazów obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających substancji (zakaz ten nie dotyczy leków narkotycznych przepisanych przez lekarza),
15. Złożyć do depozytu wszystkie wartościowe przedmioty będące w jego posiadaniu
16. Posiadania dokumentu tożsamości oraz dokumentu upoważniającego do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
17. Poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji,
18. Udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia,
19. Pacjent jest odpowiedzialny za osoby odwiedzające go a zwłaszcza za zachowanie przez te osoby ciszy i porządku Szpitalnego.

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3