BIP  
 

Odwiedzin dzisiaj - 204 osoby
W tym miesiącu - 19 527 osób
Od początku - 661 856 osób

Obowiązki pacjenta

Wyciąg z załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w Kartuzach

 

§5

Obowiązki pacjenta

Do obowiązków pacjenta w szczególności należy:
1) znać i przestrzegać obowiązujące przepisy związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych w Spółce,
2) przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich,
3) przestrzegać bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie spółki,
4) przestrzegać obowiązujące zasady współżycia społecznego w stosunku do innych pacjentów i personelu Spółki, w tym nie naruszać ciszy nocnej,
5) przestrzegać kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w sali chorych,
6) przebywać w sali chorych w porze obchodów lekarskich, dokonywanych zabiegów i opatrunków, oraz w porach wydawania  posiłków,
7) nie opuszczać w trakcie hospitalizacji budynku szpitala bez wyraźnej zgody lekarza prowadzącego leczenie lub lekarza dyżurnego,
8) szanować mienia spółki, używanie go zgodnie z przeznaczeniem, pokrywać koszty szkód i strat powstałych z jego winy,
9) ponieść opłaty w przypadkach przewidzianych w Regulaminie Organizacyjnym oraz
w przepisach odrębnych.

 
 
 
logo 1 logo 2 logo 3